Zajęcia podczas strajku Opublikowano: 05.04.2019, Kategoria: Aktualności Autor: Redaktor

strajk_zajecia 2

Zajęcia w Mediatece (ul. 3 Maja 57)
Dla Państwa wygody utworzyliśmy specjalny dyżur – abyście mogli Państwo zapisać swoje pociechy na organizowane zajęcia w ramach „Zajęć zastępczych”. DYŻUR PRZEZNACZONY NA ZAPISY: SOBOTA – 6 KWIETNIA 2019 W GODZINACH: 10:00 – 18:00 Zapisy prowadzone są w budynku Centrum Kultury przy ul. Spółdzielczej 9- II piętro, impresariat. Szczegółowe informacje na temat znajdują się w regulaminie akcji.

Sala koncertowa ping-pong zabawy ruchowe/taniec

Sala wielofunkcyjna planszówki

Sala wielofunkcyjna fortepian-rytmika, muzyka

Sala kominkowa oraz sala TV fifa PS4

Sala Fitness Zajęcia gimnastyczne (piłki, gumy) Prowadzi: instruktorzy Julka Piwowarczyk Prowadzi: Piotr Uler/Mariola Goździkowska Prowadzi: Marcin Mazur/Anna Asińska/ Kasia Kilańska Prowadzi: Sebastian Sotek Prowadzi: instruktor z Osir

7.00-8.30 8.45-10.15 8.45-10.15 8.45-10.15 8.45-10.15 8.45-10.15

10.30-12.00 12.15-13.30 12.15.-13.30 12.15.-13.30 12.15.-13.30 12.15.-13.30

13.45-15.00 15.15-17.00 – sala koncertowa – filmy

Mariola, Kinga i Monika – zamiennie – zapisy, koordynacja grup, dzieci i rodziców;

Zajęcia w Centrum Kultury (ul. Spółdzielcza 9)
Dla Państwa wygody utworzyliśmy specjalny dyżur – abyście mogli Państwo zapisać swoje pociechy na organizowane zajęcia w ramach „Zajęć zastępczych”. DYŻUR PRZEZNACZONY NA ZAPISY: SOBOTA – 6 KWIETNIA 2019 W GODZINACH: 10:00 – 18:00 Zapisy prowadzone są w budynku Centrum Kultury przy ul. Spółdzielczej 9 – II piętro, impresariat.
Szczegółowe informacje na temat znajdują się w regulaminie akcji. sala I parter zajęcia karate+ kultura Japonii sala II p zajęcia korekcyjno-kompensacyjne plastyczna Ip konferencyjna IIP planszówki sala parter zajęcia zumba kids/animacyjne prowadzenie Robert Kalman prowadzenie Ewa Kalman prowadzenie Marta Zawadzka Dominika Staniaszek Julia Piwowarczyk

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 8.45-10.15 8.45-10.15 8.45-10.15 8.45-10.15 8.45-10.15 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 12.15.-13.30 12.15.-13.30 12.15.-13.30 12.15.-13.30 od g. 15.15 – wyświetlamy bajki w Sali konferencyjnej

Zajęcia w Świetlicach
Dla Państwa wygody utworzyliśmy specjalny dyżur – abyście mogli Państwo zapisać swoje pociechy na organizowane zajęcia w ramach „Zajęć zastępczych”.

DYŻUR PRZEZNACZONY NA ZAPISY: SOBOTA – 6 KWIETNIA 2019, W GODZINACH: 10:00 – 12:00 i 16:00 – 18:00.

Zapisy prowadzone są w świetlicach we wsi Opypy przy ul. Polnej Róży 14,

we wsi Kraśnicza Wola 27,

we wsi Izdebno Kościelne przy ul. Plebańskich 4

oraz w świetlicy w Łąkach przy ul. Ordona 4.

Szczegółowe informacje na temat zapisów znajdują się w regulaminie akcji.
Świetlica Ilość instruktorów Ilość dzieci Zapisy dzieci w dniu 6.04 w świetlicach Godziny prowadzenia zajęć Kraśnicza Wola
2
30
Godz. 10:00 -12:00, 16:00 – 18:00
8:00 – 15:00

Opypy
2
30
Godz. 10:00 -12:00, 16:00 – 18:00
8:00 – 15:00

Łąki
2
30
Godz. 10:00 -12:00, 16:00 – 18:00
8:00 – 18:00

Izdebno Kościelne
1
15
Godz. 10:00 -12:00, 16:00 – 18:00
8:00 – 15:00

 

 

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że: -Zapoznałem się z regulaminem „Zajęć zastępczych” i akceptuję jego punkty.
-Dziecko uczęszcza do szkoły na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, posiada aktualna legitymację. -Dziecko jest zdrowe (nie wymaga podawania środków farmakologicznych) – może uczestniczyć w zajęciach w terminie: w dniach od …….…….. do …………, w godzinach od ……….. do…………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………
(imię i nazwisko dziecka) (rok urodzenia)
…………………………………………………………………………………
(klasa – szkoła do której uczęszcza) ZAZNACZ:
będzie samodzielnie wracać do domu nie będzie samodzielnie wracać do domu. Osobą upoważnioną do odbioru mojego dziecka jest (proszę podać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz tel kontaktowy do niej) imię i nazwisko: …………………………………………………………. tel. …………………………………………………………………………. PROSIMY ODBIERAĆ DZIECI PO ZAJĘCIACH – DO GODZINY 17:00. Dane kontaktowe do opiekuna/rodzica: …………………………………………………………………………………………………………………… imię, nazwisko, tel. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że Administratorem danych jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9, Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@centrumkultury.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem, w tym przesyłania Państwu informacji o naszych aktualnych ofertach. Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością nawiązania kontaktu z Państwem i tym samym uniemożliwia przesyłanie Newslettera. Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora) odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla administratora usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adresrodo@centrumkultury.eu lub osobiście w siedzibie OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
………………………………………………… ..………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) (podpis rodzica/opiekuna)

 

 

REGULAMIN AKCJI „Zajęcia zastępcze”
(Centrum Kultury i Mediateka)
ZAJĘCIA SĄ SKIEROWANE DO DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY GRODZISK MAZ.
1. Uczestnicy „Zajęcia zastępcze” przebywają pod opieką instruktorów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć, w godz. 7.00-15.00
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
3. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u instruktora lub do dyżurującego pracownika Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Maz.
4. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godz. 17.00.
5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani podpisać oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka po zajęciach.
6. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach konieczna jest wcześniejsza informacja telefoniczna. Kontakt telefoniczny w godzinach 7.00-15.00: (22) 120 29 01 (Mediateka) oraz (22) 734 79 00 (Centrum Kultury).
7. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
c) brać udział w realizacji programu zajęć
d) zachować kulturę i higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne
f) zgłaszać instruktorowi lub dyżurującemu pracownikowi Ośrodek Kultury wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu)
g) mieć obuwie na zmianę
h ) nie przynosić wartościowych przedmiotów na zajęcia, Ośrodek Kultury nie odpowiada za te przedmioty
i) uczestnik musi mieć ze sobą pożywienie oraz coś do picia – Ośrodek Kultury zapewnia wyłącznie dostęp do wody pitnej.
8. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
9. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu lub stwarzanie zagrożenia dla pozostałych uczestników zajęć będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.
10. Opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych) na potrzeby administracyjne Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.
10. Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby dokumentujące i promocyjne działalności Ośrodka Kultury.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW:
1.Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Obowiązują zapisy.
2. Dla Państwa wygody utworzyliśmy specjalny dyżur – abyście mogli Państwo zapisać swoje pociechy na organizowane zajęcia w ramach „Zajęć zastępczych”. DYŻUR PRZEZNACZONY NA ZAPISY:
SOBOTA – 6 KWIETNIA 2019 W GODZINACH: 10:00 – 18:00 3. Zapisy prowadzone są w budynku Centrum Kultury – ul. Spółdzielcza 9- II piętro, impresariat. 4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Akcji „Zajęcia zastępcze” jest:
– osobiste zapisanie dziecka na zajęcia i podpisanie oświadczeń o stanie zdrowia dziecka oraz o sposobie powrotu dziecka do domu po zajęciach. – aby zapisać dziecko należy pokazać aktualną legitymacje szkolną zapisywanego ucznia.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że Administratorem danych jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9, Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@centrumkultury.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem, w tym przesyłania Państwu informacji o naszych aktualnych ofertach. Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością nawiązania kontaktu z Państwem i tym samym uniemożliwia przesyłanie Newslettera. Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora) odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla administratora usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres rodo@centrumkultury.eu lub osobiście w siedzibie OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
……………………………………………………… ……….. ..…………………………….
(imię i nazwisko RODZICA/OPIEKUNA) (PODPIS)

 

REGULAMIN AKCJI „Zajęcia zastępcze”
(świetlice wiejskie i miejskie)
ZAJĘCIA SĄ SKIEROWANE DO DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY GRODZISK MAZ.
1. Uczestnicy „Zajęcia zastępcze” przebywają pod opieką instruktorów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć, w godz. 8.00-15.00
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
3. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u instruktora lub opiekuna danej świetlicy.
4. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godz. 15.00.
5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani podpisać oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka po zajęciach.
6. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach konieczna jest wcześniejsza informacja telefoniczna. Kontakt telefoniczny w godzinach 8.00-15.00: (22) 734 79 04 lub 603 589 233
7. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów
b) brać udział w realizacji programu zajęć
c) zachować kulturę i higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne
f) zgłaszać instruktorowi lub opiekunowi świetlicy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu)
g) mieć obuwie na zmianę
h ) nie przynosić wartościowych przedmiotów na zajęcia, Ośrodek Kultury nie odpowiada za te przedmioty
i) uczestnik musi mieć ze sobą pożywienie oraz coś do picia – świetlica zapewnia wyłącznie dostęp do wody pitnej.
8. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
9. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu lub stwarzanie zagrożenia dla pozostałych uczestników zajęć będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.
10. Opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych) na potrzeby administracyjne Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.
10. Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby dokumentujące i promocyjne działalności świetlicy.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW:
1.Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Obowiązują zapisy.
2. Dla Państwa wygody utworzyliśmy specjalny dyżur – abyście mogli Państwo zapisać swoje pociechy na organizowane zajęcia w ramach „Zajęć zastępczych”. DYŻUR PRZEZNACZONY NA ZAPISY:
SOBOTA – 6 KWIETNIA 2019 W GODZINACH: 10:00 – 12:00
i 16:00 – 18:00 3. Zapisy prowadzone są w świetlicach we wsi Opypy ul. Polnej Róży 14, we wsi Kraśnicza Wola 27, we wsi Izdebno Kościelne ul. Plebańskich 4, w świetlicy w Łąkach ul. Ordona 4 4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Akcji „Zajęcia zastępcze” jest:
– osobiste zapisanie dziecka na zajęcia i podpisanie oświadczeń o stanie zdrowia dziecka oraz o sposobie powrotu dziecka do domu po zajęciach. – aby zapisać dziecko należy pokazać aktualną legitymacje szkolną zapisywanego ucznia.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że Administratorem danych jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9, Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@centrumkultury.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem, w tym przesyłania Państwu informacji o naszych aktualnych ofertach. Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora) odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla administratora usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres rodo@centrumkultury.eu lub osobiście w siedzibie OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
……………………………………………………… ..…………………………….
(imię i nazwisko RODZICA/OPIEKUNA) (PODPIS)

straj 2