„Dobre maniery i kultura to nasza prawdziwa natura” Opublikowano: 23.01.2019, Kategoria: Aktualności, Konkursy Autor: Redaktor

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO                                                                                                                                        Dobre maniery i kultura to nasza prawdziwa natura

ORGANIZATOR      Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Książenicach

Cele konkursu:

» propagowanie wśród uczniów naszej szkoły właściwych wzorców zachowań                                                                                                                                      » podnoszenie kultury osobistej oraz wdrażanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych                                                                                                    » kształtowanie umiejętności doboru odpowiedniego stroju do okoliczności                                                                                                                                        » rozwijanie kreatywności i uzdolnień uczniów                                                                                                                                                                                           » promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej F. Chopina w Książenicach.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną i samodzielnie wykonaną pracę plastyczną, wcześniej niepublikowaną.
 3. Jury będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych (klasy I, klasy II, klasy III).
 4. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji pracy plastycznej.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

KRYTERIA OCENY PRAC

 1. Estetyka wykonanych prac plastycznych.
 2. Oryginalność i pomysłowość w doborze technik.
 3. Zgodność pracy z tematem.
 4. Samodzielność wykonanej pracy.

TECHNIKI WYKONANIA PRAC PLASTYCZNYCH

 1. Prace o wymiarze A4 lub A3 można wykonać dowolną techniką płaską. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.
 2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasa.

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC

 1. Termin zgłaszania prac upływa 22 lutego 2019r.
 2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 3. Prace należy składać w sali nr 3.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 01.03.2019r.
 3. Laureatom konkursu (miejsce I, II, III w każdej kategorii wiekowej) zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe.

Koordynator    Lidia Zblewska

 

Karta zgłoszeniowa